Viernes, 05 24 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

En l'àmbit de l'empresa/organització, el líder té com a finalitat aconseguir objectius concrets, per tant, la seva efectivitat es mesurarà a partir dels resultats obtinguts. No obstant això, el líder no sol ser conscient del marc on desenvolupa accions que li permetran assolir els seus objectius, i és precisament el procés de coaching que l'ajuda a adonar-se, a treballar conscientment dins d'aquest marc, de manera que té més possibilitats d'acció.

El coaching, doncs, no és únicament una tècnica, és, sobretot, una manera de "fer empresa" que porta a una transformació de l'entorn, la qual permet desenvolupar noves competències.

Aquest curs pretén facilitar un coneixement bàsic del procés de coaching orientat al lideratge d'equips, així com recursos i tècniques per fer-ho en el si de l'organització, millorant així les relacions i competències de l'equip i, per conseqüència, els resultats.

_______________________________________________________

En el ámbito de la empresa/organización,  el líder tiene como fin conseguir objetivos concretos, por lo tanto, su efectividad se medirá a partir de los resultados obtenidos. No obstante, el líder no suele ser consciente del marco donde desarrolla acciones que le permitirán alcanzar sus metas, y es precisamente el proceso de coaching lo que le ayuda a darse cuenta, a trabajar conscientemente dentro de este marco, de manera que tiene más posibilidades de acción.

El coaching, pues, no es únicamente una técnica, es, sobre todo, una manera de "hacer empresa" que lleva a una transformación del entorno, la cual permite desarrollar nuevas competencias.

Este curso pretende facilitar un conocimiento básico del proceso de coaching orientado al liderazgo de equipos, así como recursos y técnicas para llevarlo a cabo en el sí de la organización, mejorando así las relaciones y competencias del equipo y, por consecuencia, los resultados.

Durada: 60 hores / Duración: 60 horas

Preu: 137€ (116€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 118€ (100€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC. Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs català / Programa del curso castellano

El llenguatge oral es desenvolupa durant la primera etapa de la vida i es va ampliant i enriquint a mida que l’infant creix i adquireix nous elements.

En alguns casos apareixen certs trastorns ocasionats per diverses causes que provoquen un retard en l’adquisició del llenguatge oral i que poden ocasionar dificultats en d’altres àrees de l’infant i del seu desenvolupament.

Al llarg d’aquest curs coneixerem com s’adquireix el llenguatge oral, quins són els trastorns que poden aparèixer i com es classifiquen, així com les tècniques i estratègies d’abordatge que es fan servir més habitualment adreçades a disminuir el trastorn al màxim possible, i les altres possibles conseqüències del mateix, i afavorir l’adquisició del llenguatge oral de forma completa.

______________________________________________________

El lenguaje oral se desarrolla durante la primera etapa de la vida y se va ampliando y enriqueciendo a medida que el niño crece y adquiere nuevos elementos.

En algunos casos aparecen ciertos trastornos ocasionados por diversas causas que provocan un retraso en la adquisición del lenguaje oral y que pueden ocasionar dificultades en otras áreas del niño y de su desarrollo.

A lo largo de este curso conoceremos cómo se adquiere el lenguaje oral, cuáles son los trastornos que pueden aparecer y cómo se clasifican, así como las técnicas y estrategias de abordaje que se utilizan más habitualmente dirigidas a disminuir el trastorno al máximo posible, y las otras posibles consecuencias del mismo, y favorecer la adquisición del lenguaje oral de forma completa.

Durada: 100 hores  / Duración: 100 horas

Preu: 210€ (180€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació). / Precio: 195€ (165€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

Molts dels i de les professionals, tant de l’àmbit socioeducatiu com d’altres sectors, empren la seva veu com a eina i instrument bàsic per desenvolupar la seva tasca, el que pot provocar dificultats i problemes vocals si no en tenim cura i la fem servir adequadament.

Aquest curs pretén facilitar eines i recursos pràctics per tal de prevenir les dificultats i problemes, així com per millorar l’ús de la nostra veu.

________________________________________________________________

Muchos de los y las profesionales, tanto del ámbito socioeducativo como de otros sectores, emplean su voz como herramienta e instrumento básico para desarrollar su tarea, lo que puede provocar dificultades y problemas vocales si no tenemos cuidado y la utilizamos adecuadamente.

Este curso pretende facilitar herramientas y recursos prácticos para prevenir las dificultades y problemas, así como para mejorar el uso de nuestra voz.

Durada: 80 hores / Duración: 80 horas 

Preu: 183€ (154€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació) / Precio: 183€ (154€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

L'estrès apareix sovint en el nostre àmbit laboral i personal, i amb molta freqüència quan treballem en atenció a persones, però sabem perquè apareix?

Sabem que hi ha un tipus d'estrès positiu? I sobretot, tenim les eines i recursos per afrontar-lo?

Aquest curs pretén donar resposta als interrogants i aportar recursos per identificar l'estrès i gestionar-lo positivament i amb èxit.

__________________________________

El estrés aparece con frecuencia en nuestro ámbito laboral y personal, y con mucha frecuencia cuando trabajamos en atención a personas, pero ¿sabemos por qué aparece? ¿Sabemos que hay un tipo de estrés positivo? Y sobre todo, ¿tenemos las herramientas y recursos para afrontarlo?

Este curso pretende dar respuesta a los interrogantes y aportar recursos para identificar el estrés y gestionarlo positivamente y con éxito.

Durada: 30 hores / Duración: 30 horas

Preu: 74€ (63€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 64€ (54€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC. Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs catalàPrograma del curso castellano 

La competència entre les entitats avui dia és cada vegada més gran, la qual cosa obliga a les diferents organitzacions a adaptar els seus recursos, tant humans com materials, i a fer canvis importants dins de la seva estructura per poder afrontar amb èxit els reptes a mitjà i llarg termini . I gran part d’aquesta tasca és responsabilitat dels responsables de les entitats, pel que el desenvolupament d’habilitats directives positives i eficaces esdevé imprescindible per a uns bons resultats.

Aquest curs pretén facilitar les eines, estratègies i recursos bàsics per al desenvolupament i millora del lideratge, la gestió del temps, la organització, la motivació.... en definitiva, de les habilitats directives bàsiques dins les entitats socials i educatives.

_________________________________

La competencia entre las entidades hoy en día es cada vez mayor, lo que obliga a las diferentes organizaciones a adaptar sus recursos, tanto humanos como materiales, y hacer cambios importantes dentro de su estructura para poder afrontar con éxito los retos a medio y largo plazo. Y gran parte de esta tarea es responsabilidad de los responsables de las entidades, por lo que el desarrollo de habilidades directivas positivas y eficaces es imprescindible para unos buenos resultados.

Este curso pretende facilitar las herramientas, estrategias y recursos básicos para el desarrollo y mejora del liderazgo, la gestión del tiempo, la organización, la motivación.... en definitiva, de las habilidades directivas básicas dentro de las entidades sociales y educativas.

Durada: 50 hores / Duración: 50 horas

Preu: 113€ (97€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 98€ (84€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC.Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

El temps és un recurs del que tots disposem, però l’administrem eficientment i amb eficàcia? Per la seva importància, i perquè la seva incorrecta gestió pot influir negativament en la presa de decisions, en el treball realitzat, en l’abordatge de nous assumptes i, en definitiva, en el desenvolupament global de la nostra tasca professional, però també personal, és positiu adquirir eines per poder gestionar-lo eficaçment.

Aquest curs pretén reflexionar sobre quina administració fem del nostre temps i si ens cal modificar algun hàbit per gestionar-lo de forma més eficaç, tot presentant eines i tècniques per aconseguir-ho.
_____________________________________

El tiempo es un recurso del que todos disponemos, pero lo administramos eficientemente y con eficacia? Por su importancia, y porque su incorrecta gestión puede influir negativamente en la toma de decisiones, en el trabajo realizado, en el abordaje de nuevos asuntos y, en definitiva, en el desarrollo global de nuestra labor profesional, pero también personal, es positivo adquirir herramientas para poder gestionarlo eficazmente.

Este curso pretende reflexionar sobre qué administración hacemos de nuestro tiempo y si es necesario modificar algún hábito para gestionarlo de forma más eficaz, presentando herramientas y técnicas para conseguirlo.

Durada: 20 hores / Duración: 20 horas

Preu: 50€ (43€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 50€ (43€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC. Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

La incorporació social és un procés que ha de comportar un canvi que tingui conseqüències en la vida d'aquells grups socials que havien estat deixats al marge de la presa de decisions; en aquest cas les dones. Aquest canvi suposa també una modificació en la relació establerta entre ambdues parts. Cada dia se succeeixen aquestes actuacions de desvinculació social (voluntària o forçosament), de manera que els agents socials han de prendre cartes en l'assumpte i començar a intervenir al respecte. Així, amb aquest curs, es pretén incorporar la perspectiva de gènere als projectes d'acció social.
_____________________________________________________________________________

La incorporación social es un proceso que debe llevar a un cambio que tenga consecuencias en la vida de aquellos grupos sociales que habían sido dejados al margen de la toma de decisiones; en este caso las mujeres. Este cambio supone también una modificación en la relación establecida entre ambas partes. Cada día se suceden estas actuaciones de desvinculación social (voluntaria o forzosamente), por lo que los agentes sociales deben tomar cartas en el asunto y empezar a intervenir al respecto. Así, con este curso, se pretende incorporar la perspectiva de género en los proyectos de acción social.

Durada: 20 hores / Duración: 20 horas

Preu: 55€ (47€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació) / Precio: 55€ (47€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

És conegut per tots que és de vital importància en la gent gran el mantenir la ment activa per retardar l'aparició del deteriorament cognitiu.

En parlar de l'activació de la ment ens referim, no només a l'activació intel·lectual sinó també a l'activació emocional.

L'objectiu d'aquest curs és que l'alumne aprengui a desenvolupar adequadament tot el potencial intel·lectual, incloent la intel·ligència emocional del major.

Es produeixen un gran nombre de síndromes i problemes geriàtrics associats al deteriorament cognitiu que provoquen una infinitat de dificultats en la relació de l'ancià tant amb el personal sanitari i socioeducatiu com amb els seus familiars.

Mitjançant el present curs l'alumne aprendrà a conèixer les diferents àrees cerebrals que es veuen transformades en la gent gran i les característiques específiques del deteriorament cognitiu i les demències.

Al llarg del curs es coneixeran les diferents tècniques d'estimulació cognitiva i emocional que es duen a terme amb la gent gran.

________________________________________________________________________

Es conocido por todos que es de vital importancia en la tercera edad el mantener la mente activa para retrasar la aparición del deterioro cognitivo.

Al hablar de la activación de la mente nos referimos, no solamente a la activación intelectual sino también a la activación emocional.

El objetivo de este curso es que el alumno aprenda a desarrollar adecuadamente todo el potencial intelectual, incluyendo la inteligencia emocional del mayor.

Se producen un gran número de síndromes y problemas geriátricos asociados al deterioro cognitivo que provocan un sinfín de dificultades en la relación del anciano tanto con el personal sanitario y socioeducativo como con sus familiares.

Mediante el presente curso el alumno aprenderá a conocer las diferentes áreas cerebrales que se ven transformadas en la tercera edad así como las características específicas del deterioro cognitivo y las demencias.

A lo largo del curso se conocerán las diferentes técnicas de estimulación cognitiva y emocional que se llevan a cabo con  la tercera edad.

Durada: 100 hores / Duración: 100 horas

Preu: 230€ (200€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació). / Precio: 230€ (200€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

A la tercera edat sorgeixen algunes dificultats a nivell logopèdic que es poden veure incrementades després de l'aparició de patologies a nivell cerebral.

 

En parlar de logopèdia en la gent gran ens referim, no només al diagnòstic de patologies sinó també a la intervenció logopèdica.

 

L'objectiu d'aquest curs és conèixer tant quines causes poden provocar dificultats en el llenguatge com els qüestionaris d'avaluació i les tècniques d’intervenció.

 

Alguns d'aquests trastorns que pateixen les persones grans són transitoris i desapareixen o disminueixen. No obstant això, en altres ocasions, el grau de deteriorament ha patit un increment i continua present.

 

Mitjançant el present curs l'alumne aprendrà a conèixer les diferents àrees cerebrals que es veuen transformades en la gent gran així com les característiques específiques del deteriorament cognitiu i les demències i les dificultats del llenguatge que ocasionen.

 

Al llarg del curs es coneixeran les diferents tècniques d'estimulació cognitiva i logopèdica que es duen a terme amb la gent gran.

 

______________________________________________________________________________

 

En la tercera edad surgen algunas dificultades a nivel logopédico que pueden verse incrementadas después de la aparición de patologías a nivel cerebral.

Al hablar de logopedia en la tercera edad nos referimos, no solamente al diagnóstico de patologías si no también a la intervención logopédica.

El objetivo de este curso es conocer tanto qué causas pueden provocar dificultades en el lenguaje como los cuestionarios de evaluación y las técnicas de intervención.

Algunos de estos trastornos que padecen las personas mayores son transitorios y desaparecen o disminuyen. Sin embargo, en otras ocasiones, el grado de deterioro ha sufrido un incremento y continúa presente.

Mediante el presente curso el alumno aprenderá a conocer las diferentes áreas cerebrales que se ven transformadas en la tercera edad así como las características específicas del deterioro cognitivo y las demencias y las dificultades del lenguaje que ocasionan.

A lo largo del curso se conocerán las diferentes técnicas de estimulación cognitiva y logopédica que se llevan a cabo con  la tercera edad.

Durada: 80 hores / Duración: 80 horas 

Preu: 201€ (169€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació) / Precio: 201€ (169€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano


En els temps on ens toca viure, conèixer les pròpies virtuts i entendre el potencial que tenim es fa imprescindible. Com superem una pèrdua? Com seguim endavant després de circumstàncies difícils i situacions traumàtiques? Quants cops ens hem dit "no seré capaç de seguir endavant" però al final ho hem fet? Aquesta capacitat per superar els obstacles de la vida és el que anomenem resiliència.

____________________________________________________

En los tiempos que estamos viviendo, conocer las propias virtudes y entender el potencial que tenemos se hace imprescindible. ¿Cómo superamos una pérdida? ¿Cómo seguimos adelante después de circunstancias difíciles y situaciones traumáticas? ¿Cuántas veces nos hemos dicho "no seré capaz de seguir adelante" pero al final lo hemos hecho? Esta capacidad para superar los obstáculos de la vida es lo que llamamos resiliencia.

Durada: 20 hores / Duración: 20 horas

Preu: 50€ (43€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació). / Precio: 43€ (36€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs català / Programa del curso castellano

Què és un projecte? Quina preparació requereix portar un projecte? Tots els projectes es gestionen de la mateixa manera? És probable que si t'has matriculat a aquest curs t'hagis formulat preguntes com aquestes. I, és clar, abans d'iniciar un curs les incerteses són moltes: Què hi trobaré? Què m'aportarà? Sóc una candidata o un candidat adequat a fer aquest curs? En aquest curs es donaran a conèixer les directrius bàsiques d'una gestió eficient, així com ara els principals procediments que caracteritzen la direcció d'un projecte. 

____________________________________________________________________________

¿Qué es un proyecto? ¿Qué preparación requiere llevar un proyecto? Todos los proyectos se gestionan de la misma manera? Es probable que si te has matriculado en este curso te hayas formulado preguntas como éstas. Y, por supuesto, antes de iniciar un curso las incertidumbres son muchas: ¿Qué encontraré? Qué me aportará? Soy una candidata o un candidato adecuado a hacer este curso? En este curso se darán a conocer las directrices básicas de una gestión eficiente, así como los principales procedimientos que caracterizan la dirección de un proyecto.

Durada: 100 hores / Duración: 100 horas

Preu: 230€ (198€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 230€ (198€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC. Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs català / Programa del curso castellano (en breve)

Contactar

  • 17005 Girona
  • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Aula Virtual Llistat de cursos